Cuestións de (auto)tradución: Xosé María Díaz Castro, un poeta entre Linguas

Resumen

Con ocasión da celebración do Día das Letras Galegas 2014 dedicado a Xosé María Díaz Castro, produciuse unha atención especial cara á súa produción literaria. Isto provocou o rescate e a publicación de parte da súa obra que quedara parcialmente inédita ou perdida na dispersión das saídas puntuais, como foron, entre outros materiais, as súas traducións. Por un lado, asístese á tradución dentro do circuíto do sistema literario español, non só traducións da súa poesía nos outros idiomas do Estado, senón a experiencia de traducir(se) ao castelán e de introducir tanto en español como en galego autores da tradición europea máis próximos ás súas cordas poéticas, como foron Rilke e de Lamartine. Porén, a súa obra de tradutor deixou testemuños de tradución ao francés, inglés e alemán de autores galegos e españois. Esta situación amosa a versatilidade de Díaz Castro en enlazar o contexto galego e ibérico co europeo, o que permite afondar na rede interliteraria que conforma a súa poesía e en cuestións sobre a (auto)tradución que redefinan a súa obra na xeografía cultural europea.
  • Referencias
  • Cómo citar
  • Del mismo autor
  • Métricas
Blanco, P. «La autotraducción: un caso para la crítica». Hieronymus Complutensis, 2002-2003, 9-10. http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/09_10/09_10_107.pdf [20 agosto 2016].

Carballo Calero, R. «Introducción». En Díaz Castro, X. M. Nimbos. Madrid: Editora Nacional, 1982, pp. 7-17.

Cochón, L. «Adro». En Cochón, L. (ed.). Nimbos: cáliz fervendo! Santiago de Compostela: Cadernos Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia, 2014, pp. 9-17.

Díaz Castro, X. M. Nimbos. Trad. Xosé María Díaz Castro. Madrid: Editora Nacional, 1982.

Díaz Castro, X. M. Nimbes. Trad. ao valencián de Vicent Berenguer. Trad. ao castelán de Xosé María Díaz Castro. Valencia: Poesia Edicions de la Guerra, 1997.

Díaz Castro, X. M. Nimbos. 3.ª ed. Vigo: Editorial Galaxia, 2014.

Díaz Castro, X. M. Cartafol de traducións e outros poemas. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2014.

Díaz Castro, X. M. Poesía galega completa. Vigo: Editorial Galaxia, 2014.

Díaz Castro, X. M. Sombras radiantes y otros poemas. Madrid: Eneida, 2014.

Grutman, R. «Self-Translation». En Baker, M. e G. Saldanha (eds.). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge, 2008, pp. 257-260.

Grutman, R. «La autotraducción en la galaxia de las lenguas». Quaderns. Revista de traducció, 2009, 16, pp. 123-134. http://www.raco.cat/index.php/quadernstraduccio/article/viewFile/139940/191119 [20 agosto 2016].

Lázaro Carreter, F. (ed.). Diccionario de términos filológicos. 3.ª ed. Madrid: Gredos, 1977.

López-Casanova, A. «Contexto, creación e construción macrotextual (Unha proposta analítica de Nimbos)». En Cochón, L. (ed.). Nimbos: cáliz fervendo! Santiago de Compostela: Cadernos Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia, 2014, pp. 25-42.

Méndez Ferrín, X. L. «Derradeiras verbas sobre Díaz Castro». El sábado – Faro de Vigo, 31 de maio de 2014, p. 4.

Pérez López, S. L. A Ferida da beleza en Nimbos de X. M. Díaz Castro. Santiago de Compostela: Istituto Teológico Compostelano, 2014.

Recuenco Peñalver, M. «Más allá de la traducción: la autotraducción». Trans. Revista de Traductología, 2011, 15, pp. 192-208. http://www.trans.uma.es/pdf/Trans_15/193-208.pdf [16 agosto 2016].

Requeixo, A. «Xosé María Díaz Castro traductor». En Lorenzo, R. (ed.). Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2002, pp. 705-713.

Requeixo, A. Vida e Obra de Xosé María Díaz Castro. Vigo: Editorial Galaxia, 2013.

Rilke, R. M. Nueva Antología poética. Trad. Jaime Ferreiro Alemparte. Espasa: Madrid, 1999.

Tanqueiro, H. «Un traductor privilegiado: el autotraductor». Quaderns. Revista de traducció, 1999, 3, pp. 19-27. http://ddd.uab.cat/record/2681 [17 agosto 2016].
Paone, M. (2016). Cuestións de (auto)tradución: Xosé María Díaz Castro, un poeta entre Linguas. 1616: Anuario De Literatura Comparada, 6, 91–105. Recuperado a partir de https://revistas.usal.es/dos/index.php/1616_Anuario_Literatura_Comp/article/view/15964

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.
+