Intelligent Devices in Rural Wireless Networks

  • Daniel Fuentes
    Polytechnic Institute of Leiria, Portugal alex.setneuf[at]sapo.pt
  • Rosalía Laza
    University of Vigo, Ourense, Spain
  • Antonio Pereira
    Polytechnic Institute of Leiria, Portugal
+