Flohr, Miko y Wilson, Andrew (eds.) (2017): The Economy of Pompeii. Oxford Studies on the Roman Economy. Oxford: oup, 433 pp. isbn: 978-0-19-878657-3.

+