Perfil de usuario/a

Carina Cataldo

Biografía/Dirección

d? án c?ng r?t g?n ??i v?i Các tuy?n ???ng l?n m?nh nh? là Nguy?n H?u Th?, Nguy?n V?n Linh, Nguy?n V?n Quý, Hu?nh T?n Phát, Ph?m Hùng....chính nh? Các tuy?n ???ng then ch?t này mà trong bán kính g?n 5km ng??i dân sinh s?ng t?i d? án Eco Green có kh? n?ng ti?p c?n V?i Các ti?n ích xung quanh V??t b?c vô cùng thu?n ti?n d? dàng. v? th? ??c ??a ngay trung tâm Qu?n 7, c?a ng? khu Nam nên ph? ra ch? nên n?m - 10 phút, t?o kh? n?ng t?i Eco Green Sài Gòn t?t c? ?i?m t?i trung tâm Qu?n 7 ti?p c?n ti?n nghi h?p d?n khu nh? là g?n Tr??ng ?H qu?c t? RMIT, ?H Tôn ??c Th?ng, ?H tài chánh Marketing,…G?n Siêu th? SC VivoCity, Siêu th? Crescent Mall, Lotte Mart,…G?n B?nh vi?n Tim Tâm ??c, B?nh vi?n Pháp Vi?t,… t?m khu ?ô th? Phú m? H?ng ch? 2 Km s? d?ng Các ti?n ích ??ng c?p t?i khu v?c ?ô th? này. cái Qu?n 7 t?m 10 phút di chuy?n xe thông qua c?u Phú m?, Khách hàng t?o kh? n?ng ??n Eco Green Sài Gòn Các khu v?c siêu ?ô th? ??ng c?p c?a Qu?n 7 nh? là khu v?c ?ô th? xa l? Th? Thiêm, khu Th?nh h?o L?i, an Phú, Th?o ?i?n. cách Qu?n 1 - Ch? B?n ra ch?ng 25 phút ?i xe, Khi?n c? dân có th? di chuy?n, khi?n v?n ??, gi?i trí mua s?m t?i n?i ?ô c?a Sài Gòn. t?m Nh?ng qu?n liên k? nh? Qu?n 4, Qu?n 8, Qu?n 6, Qu?n 7, Bình chánh khoang 10-20 phút ?i xe T? d? án Eco Green Sài Gòn ?i v? Nh?ng t?nh mi?n ?ông thông qua Cao t?c TP.HCM – Long thành c?ng r?t g?n, ho?c tuy?n cao t?c B?n L?c - Long an, k?t k? giao thông khu v?c mi?n t? Các t?nh Mi?n Tây Nam B? l?i Eco Green Sài Gòn Các t?nh Mi?n ?ông Nam B?. nh?ng thông tin v? nhà ??u t? d? án Eco Green Sài Gòn ch? ??u t? d? án Eco Green Sài Gòn chính là t?p ?oàn ch? ??u t? Xuân Mai Corp. ?ây là ??n v? xây b?t ??ng s?n hàng ??u ? TP.H? Chí Minh V?i Nh?ng d? án ???c xây theo chu?n m?c qu?c t? V?i công ngh? ???c ?ng d?ng sáng su?t, n?i th?t tráng l? chu?n m?c eco green quan 7 SaleReal ??ng c?p n?m sao. ? d? án chung c? Eco Green Sài Gòn mà ch? ??u t? này tri?n khai r?t ???c Quý khách yêu thích hi?n t?i. Pháp lý rõ ràng minh b?ch, ch? ??u t? luôn l?a ch?n Nh?ng vùng s?ch ?? xây d? án c?a mình. h?n ?ây là Nh?ng thông tin v? c?n h? Eco Green Sài Gòn Qu?n 7 vì t?p kh? n?ng chuyên gia SaleReal biên t?p. ?ây là thông tin m?i nh?t ???c c?p nh?t tr?c ti?p t? nhà ??u t? ch? ??u t? Xuân Mai Corp. Gi?i thi?u thêm thông tin l? nh?t v? d? án Eco Green nh? giá bán, ph??ng th?c thanh toán, ti?n ?? xây d?ng Khách hàng t?o kh? n?ng liên h? tr?c ti?p ??i v?i ??i ng? sale c?a chuyên gia BDS SaleReal. th?i gian và n?i m? bán chung c? Eco Green Sài Gòn Eco Green Sai Gon s? ???c SaleReal c?p nh?t s?m nh?t ??n Eco Green Sài Gòn Khách hàng ? trang m?ng l??i.

SaleReal Team