Contenido principal del artículo

Danijela Trškan
University of Ljubljana
Eslovenia
https://orcid.org/0000-0001-9282-6691
Špela Bezjak
University of Ljubljana
Eslovenia
Vol. 12 (2021), Monográfico, Páginas 123-158
DOI: https://doi.org/10.14201/fdp202112123158
Derechos de autor Cómo citar

Resumen

El artículo explica cómo se incluye la educación cívica en la asignatura de historia en las escuelas primarias y secundarias de Eslovenia. La historia es una asignatura obligatoria que se imparte en las escuelas primarias y secundarias y desempeña un papel importante en la educación cultural, social y política de los jóvenes – los jóvenes ciudadanos. Un análisis de los actuales planes de estudio de historia muestra que contienen elementos cívicos y patrióticos en los objetivos generales y específicos y en los resultados del aprendizaje, así como en el contenido. Un análisis de los libros de texto de historia seleccionados muestra que los libros de texto eslovenos incluyen más historia europea que eslovena. El artículo explica qué competencias sociales y cívicas pueden desarrollarse y fomentarse en la asignatura de historia y cómo los alumnos de primaria y secundaria pueden utilizar diversos ejemplos del pasado para desarrollar una actitud positiva hacia la identidad eslovena y la protección del patrimonio cultural esloveno; una actitud respetuosa hacia los derechos humanos y la ciudadanía democrática; hacia las diferentes culturas, religiones y naciones; y finalmente una actividad sociopolítica responsable. Se observó que los profesores de historia tienen muchas oportunidades de enseñar a los alumnos los valores relevantes de la ciudadanía democrática y de permitirles conocerse y comprenderse a sí mismos como individuos y como miembros de la comunidad local y global. Sin embargo, debería prestarse más atención a la historia eslovena contemporánea y a la ciudadanía activa.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Detalles del artículo

Citas

Barle Lakota, A. & Rustja, E. (2006). Ugotovitve posveta državljanska in domovinska vzgoja in nastanek zbornika – Kako naprej? [Findings of the Meeting on Civic and Patriotic Education and the Creation of the Proceedings – How to Proceed?]. In A. Barle Lakota & E. Rustja (eds.), Državljanska in domovinska vzgoja [Civic and Patriotic Education] (pp. 6-9). Slovenska Bistrica: Beja.
Brodnik, V. (2008). Posodabljanje u?nih na?rtov za zgodovino v gimnaziji. [Updating History Curricula in Secondary School]. Zgodovina v šoli, 17(1-2), pp. 24-36.
Brodnik, V., Bregar Mazzini, S., Ferjanc, S., Gaber, B., Gajski, P., Kristovi? Sattler, S., Kunaver, V., Nemec, B., Pe?oler, L., Praznik Lokar, B., Rode, M. & Šifrer, M. (2013). Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Zgodovina. [Modernisation of Lessons in Elementary Practice, History]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Brodnik, V., Gaber, B., Holcar Brunauer, A., Bregar Mazzini, S., Štampfl, P., ?as, M., Kre?, T., Krivec, D. & Babi?, D. (2018). Formativno spremljanje pri zgodovini: priro?nik za u?itelje. [Formative Monitoring in History: A Handbook for Teachers]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Brodnik, V., Popovi? Lozar, G., Krivec ?arman, D., Stergar, T., Burjak, M., Bizjak, S., Globo?nik, M., Gerden, V. & Zgaga, S. (2010). Posodobitve pouka v gimnazijski praksi, Zgodovina. [Modernisation of Lessons in Secondary Practice, History]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Chapman, A. (Ed.). (2021). Knowing History in Schools. Powerful Knowledge and the Powers of Knowledge. London: UCL Press. https://doi.org/10.14324/111.9781787357303
Cooper, H. (2000). The Teaching of History in Primary Schools. Implementing the Revised National Curriculum. London: David Fulton Publishers. https://doi.org/10.4324/9780203074817
Cooper, H. (Ed.). (2013). Teaching History Creatively. London, New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203074817
Elementary School Act. [Zakon o osnovni šoli]. (1996). http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448
European Commission. (2017). Citizenship Education at School in Europe. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2797/449741
Eurydice. (2008/09). Organisation of the Education System in Slovenia, 2008/09. https://estudandoeducacao.files.wordpress.com/2011/05/eslovc3aania.pdf
Eurydice. (2009/10). Structures of Education and Training Systems. Slovenia, 2009/10 Edition. http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Structures_of_Education_and_Training_Systems_in_Europe_2009-10_edition_Slovenia.pdf
Gershon, M. (2013). Secondary Starters and Plenaries: History: Ready-to-Use Activities for Teaching History. London: Bloomsbury.
Granda, S. (2006). Državljanska ali domovinska vzgoja? [Civic or Patriotic Education?]. In A. Barle Lakota & E. Rustja (eds.), Državljanska in domovinska vzgoja [Civic and Patriotic Education] (pp. 22-37). Slovenska Bistrica: Beja.
Haydn, T. (Ed.). (2012). Using New Technologies to Enhance Teaching and Learning in History. London, New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203075593
Huddleston, E. (Ed.). (2007). Tool on Teacher Training for Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. Council of Europe. https://rm.coe.int/16802f7279
Justin, J. & Sardo?, M. (Eds.). (2003). Državljanska vzgoja pri pouku zgodovine, geografije in slovenš?ine. [Civic Education in History, Geography and Slovenian Lessons]. Ljubljana: i2.
Justin, J. (2006). Državljanska vzgoja: Slovenija in Evropa [Civic Education: Slovenia and Europe]. In A. Barle Lakota & E. Rustja (eds.), Državljanska in domovinska vzgoja [Civic and Patriotic Education] (pp. 90-99). Slovenska Bistrica: Beja.
Karba, P. (2011). Prepletenost predmetov zgodovine in državljanske in domovinske vzgoje ter etike v programu osnovne šole. [The Intertwining of Subjects of History and Civic and Patriotic Education and Ethics in the Elementary School Programme]. In D. Trškan (ed.), Trojarjev zbornik [The Trojar’s Proceeding] (pp. 261-266). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Keaton, A. (2010). Vzgoja državljanov Evrope. Od nacionalnega do postnacionalnega modela evropske državljanske vzgoje. [Educating Europe’s Citizens. From National to Post-national Model of European Citizenship Education]. In J. Pikalo (ed.), Državljanstvo in globalizacija. K državljanski vzgoji za sodobni svet [Citizenship and Globalization. Towards Civic Education for the Modern World] (pp. 239-268). Ljubljana: Založba Sophia.
Krek, J. & Metljak, M. (Eds.). (2011). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. [The White Book on Education in the Republic of Slovenia]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/09/Bela-knjiga-o-vzgoji-in-izobra%C5%BEevanju-v-RS-2011.pdf
Kukovi?, S. & Ha?ek, M. (2014). Elementi domovinske in državljanske vzgoje ter aktivnega državljanstva v u?nih na?rtih slovenskih osnovnih in srednji šol. Analiza kurikulov. [Elements of Patriotic and Civic Education and Active Citizenship in the Curricula of Slovenian Elementary and Secondary Schools. Analysis of Curricula]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/Projekt12_Analiza_kurikulov_Elementi_DDV.pdf
Kunaver, V. (2008). Posodabljanje u?nih na?rtov za zgodovino v osnovni šoli. [Updating History Curricula in Elementary School]. Zgodovina v šoli, 17(1-2), pp. 20-23.
Mandelc, D. & Banjac, M. (Eds.). (2016). Prispevki in razprave k domovinski in državljanski vzgoji in etiki: nacionalno preverjanje znanja 2014/15. [Contributions and Discussions to Patriotic and Civic Education and Ethics: National Evaluation of Knowledge 2014/2015]. Ljubljana: Državni izpitni center.
Marenti?-Požarnik, B. & Plut-Pregelj, L. (2009). Mo? u?nega pogovora: poti do znanja z razumevanjem. [The Power of Learning Conversation: Pathways to Knowledge Through Understanding]. Ljubljana: DZS.
Megli?, A. (2006). Zakaj domovinska vzgoja? [Why Patriotic Education?]. In A. Barle Lakota & E. Rustja (eds.), Državljanska in domovinska vzgoja [Civic and Patriotic Education] (pp. 66-69). Slovenska Bistrica: Beja.
Ministry of Education, Science and Sport. (2021). Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22. [Public Tender for the Selection and Co-financing of Professional Training Programmes for the School Year 2021/22]. https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-in-sofinanciranje-programov-profesionalnega-usposabljanja-za-solsko-leto-202122/
Phillips, J. (2008). Teaching History. Developing as a Reflective Secondary Teacher. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE.
Phillips, R. (2002). Reflective Teaching of History 11-18. London, New York: Continuum.
Poto?nik, D. (1997). Vzgoja in pouk zgodovine. [Education and Teaching of History]. Pedagoška obzorja, 12(3-4), pp. 130-133.
Prunk, J. (2006). Državljanska in domovinska vzgoja. [Civic and Patriotic Education]. In A. Barle Lakota & E. Rustja (eds.), Državljanska in domovinska vzgoja [Civic and Patriotic Education] (pp. 12-16). Slovenska Bistrica: Beja.
Radovi?, A. & Pušnik, T. (2011). Analiza stanja na podro?ju državljanske vzgoje v Sloveniji (Analiza institucionalnega okvira teoretskih podlag, u?nih na?rtov in u?benikov na podro?ju državljanske vzgoje. Projekt Državljan(stvo) v novi dobi). [Analysis of the Situation in the Field of Citizenship Education in Slovenia (Analysis of the Institutional Framework of Theoretical Bases, Curricula and Textbooks in the Field of Citizenship Education. Project Citizenship in the New Age)]. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
Razpotnik, J. (2011). Nove teme in pristopi v pou?evanju zgodovine v 21. stoletju. [New Topics and Approaches in Teaching History in the 21st Century]. In D. Trškan (ed.), Trojarjev zbornik [The Trojar’s Proceeding] (pp. 355-361). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Repe, B. (2005). Ob desetletnici mature iz zgodovine. [On the Occasion of the Tenth Anniversary of the Matura in History]. Šolska kronika, 14(2), pp. 381-389.
Sardo?, M. (2006). Državljanstvo in državljanska vzgoja. [Citizenship and Citizenship Education]. In A. Barle Lakota & E. Rustja (eds.), Državljanska in domovinska vzgoja [Civic and Patriotic Education] (pp. 100-107). Slovenska Bistrica: Beja.
Sardo?, M. (2014). Državljanstvo in državljanska enakost. [Citizenship and Civic Equality]. In M. Sardo? (ed.), Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje [Basic Concepts and Dilemmas of Civic Education] (pp. 11-20). Ljubljana: i2.
Šepec, B. (2018). Osamosvojitev Slovenije pri zgodovini v 9. razredu osnovnih šol. (Magistrsko delo). [Slovenia’s Independence in History in the 9th Grade of Elementary Schools. (Master’s Thesis)]. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
Šeruga, B. (2019). Zgodovina na maturi 2012-2018. [History at Matura 2012-2018]. Zgodovina v šoli, 27(1), pp. 83-93.
Šimenc, M. (Ed.). (2012). Razvoj državljanske vzgoje v Republiki Sloveniji. Konceptualni okvir in razvoj kurikulumov (državljanska vzgoja in etika, družba). [Development of Civic Education in the Republic of Slovenia. Conceptual Framework and Development of Curricula (Civic Education and Ethics, Society)]. Ljubljana: Pedagoški inštitut. https://doi.org/10.32320/978-961-270-146-8
STA. (2019). V srednjih šolah ne bo samostojnega predmeta aktivno državljanstvo. [Active Citizenship will not be an Independent Subject in Secondary Schools]. Dnevnik. https://www.dnevnik.si/1042915487
Štrajn, D. (2006). Identiteta, politika razlike in državljanska vzgoja. [Identity, Politics of Difference and Civic Education]. In A. Barle Lakota & E. Rustja (eds.), Državljanska in domovinska vzgoja [Civic and Patriotic Education] (pp. 82-88). Slovenska Bistrica: Beja.
Šverc, M. A., Mežan, J., Škrinjar, M., Barle Lakota, A., Rustja, E., Okoliš, S., Švalj, K. & Filip?i?, V. (2007). Slovensko šolstvo, v?eraj, danes, jutri. [Slovenian Education System Yesterday, Today, Tomorrow]. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.
SVIZ. (2017). Državljanska vzgoja in izobraževanje. [Civic Education]. https://www.sviz.si/drzavljanska-vzgoja-in-izobrazevanje/
Taštanoska, T. & Kresal Sterniša, B. (Eds.). (2013). Državljanska vzgoja v Evropi. [Citizenship Education in Europe]. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. https://www.eurydice.si/publikacije/Drzavljanska-vzgoja-v-Evropi-SI.pdf?_t=1560934425
Taštanoska, T. (Ed.). (2013). Nacionalna konferenca Socialna in državljanska odgovornost. Zbornik prispevkov. [National Conference Social and Civic Responsibility. Proceedings]. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. https://www.zrss.si/sidro/files/SIDRO2013-zbornik.pdf
Tomi?, A. (2003). Izbrana poglavja iz didaktike. [Selected Chapters from Didactics]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje.
Trškan, D. (2008). Lokalna zgodovina – u?enje z odkrivanjem. [Local History – Learning by Discovery]. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.
Trškan, D. (2012). Past into Present: Civic Education and Citizenship in Slovenian History Curricula. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 11(1) pp. 169-187. https://doi.org/10.18546/HERJ.11.1.12
Trškan, D. (2013). The Influence of the Disintegration of Yugoslavia on Slovenian Curricula for History. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 11(2), pp. 176-191. https://doi.org/10.18546/HERJ.11.2.14
Trškan, D. (2014). Državljanska vzgoja v u?nih na?rtih za zgodovino v osnovnih in srednjih šolah. [Civic Education in History Syllabi for Elementary and Secondary Schools]. Pedagoška obzorja, 29(3-4), pp. 3-17.
Trškan, D. (2015). Development of History Teacher Education in Slovenia. In E. Erdmann & W. Hasberg (eds.), History Teacher Education: Global Interrelations (pp. 91-108). Schwalbach: Wochenschau.
Trškan, D. (2017). The Role of Local History in Elementary and Secondary Schools in Slovenia: An Evaluation of the Centre for School and Outdoor Education = El Papel de la Historia Local en Escuelas Primarias y Secundarias en Eslovenia: La Evaluación del Centro Escolar y Extracurricular. Panta Rei. Revista Digital de Ciencia y Didáctica de la Historia, pp. 123-134. https://doi.org/10.6018/pantarei/2017/8
Turnšek Han?i?, M. (2010). Javnost, globalizacija in izobraževanje. [Public, Globalization and Education]. In J. Pikalo (ed.), Nova državljanstva v dobi globalizacije [New Citizenship in the Age of Globalisation] (pp. 229-251). Ljubljana: Založba Sophia.
Vali? Zupan, A. (2006). Izzivi pouka zgodovine, državljanske in domovinske vzgoje. [Challenges of History Lessons, Civic and Patriotic Education]. In A. Barle Lakota & E. Rustja (eds.), Državljanska in domovinska vzgoja [Civic and Patriotic Education] (pp. 110-116). Slovenska Bistrica: Beja.
Vodopivec, P. (2006). Zgodovina je imanentno državljanski predmet. [History is an Immanently Civic Subject]. In A. Barle Lakota & E. Rustja (eds.), Državljanska in domovinska vzgoja [Civic and Patriotic Education] (pp. 38-47). Slovenska Bistrica: Beja.
Zupan?i?, M. (2021). Zgodovinske vsebine v u?benikih za predmet Domovinska in državljanska kultura ter etika. (Magistrsko delo). [Historical Content in Textbooks for the Subject of Patriotic and Civic Culture and Ethics. (Master’s Thesis)]. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
Zver, M. (2006). Zborniku na pot. [Proceedings on the Way]. In A. Barle Lakota & E. Rustja (eds.), Državljanska in domovinska vzgoja [Civic and Patriotic Education] (p. 4). Slovenska Bistrica: Beja.