[1]
J. da S. Bichara, « 2000»., Am. Lat. Hoy. Rev. Cienc. Soc., vol. 34, pp. 189–191, oct. 2010.