Perfil de usuario/a

Natashia Holley

Biografía/Dirección

Thông tin c? s? v?t ch?t, ti?n ích, d?ch v? có ? Movenpick Resort Waverly Phú Qu?c V?i tâm huy?t bi?n ??o ng?c Phú Qu?c thành hòn ??o du l?ch n?i ti?ng nh?t Vi?t Nam, Công ty TNHH Ngôi Sao C?a D??ng ?ã k?t c?u và phát tri?n h? th?ng c? s? v?t ch?t cho d? án Movenpick Resort Waverly Phú Qu?c ??c bi?t khác bi?t ??i v?i hàng lo?t ti?n ích ??ng c?p V?i tiêu chu?n 5* qu?c ti?n. ?ây s? là n?i l?i du l?ch, vui ch?i gi?i trí lý thú v? sau không xa, Giúp cho Quý khách hài lòng khi ??t chân l?i. T?i d? án Phú Qu?c, m?ng l??i b? b?i vào c?c k?t c?u trên cao, Giúp du khách có kh? n?ng ??m mình trong môi tr??ng hoàn m? mà ai c?ng yêu thích. V?i b??c view Movenpick Phú Qu?c hoàn h?o nhìn v? bi?n non, b?i l?i d??i h? b?i du khách s? t?o c?m giác mình ?ang “l?c trôi” gi?a khu v?c bi?n xanh bao la và l? l?ng gi?a l?ng kho?ng tr?i, Movenpick Phu Quoc VNREP càng trãi nghi?m ??c bi?t lý thú mà ph?i th? khi ??n d? án MIK Phú Qu?c. Ngoài thành, taasi c? Các ti?n ích v? t? th? d?c, khi?n ??nh mua s?m, hay Nh?ng b?a ti?c th??ng l?u, Các nhà nhân t??ng lai ??u có kh? n?ng t?n h??ng ngay ? Movenpick Resort Waverly Kiên Giang bao g?m ch? hàng Á – Âu, cafe lounge, m?ng l??i th? hình, spa, Jim Jil Bang, CO Training Center, Game Center, h?i tr??ng ?a n?ng, khu v?c gi?i trí tr? em, khu v?c c?nh quan d?ch v?,... Thông tin v? Ch? ??u t? Movenpick Phú Qu?c Công ty TNHH Ngôi Sao C?a D??ng (MIK) chính là ??n v? ??u t? Movenpick Resort Waverly Phú Qu?c và c?ng là m?t Ch? ??u t? tên tu?i t?i Vi?t Nam, di chuy?n ??u trong các l?nh v?c b?t ??ng s?n t? ch? t?i, bi?t th? cao c?p, bi?t th?, ch? ph?, bi?t th? bi?n, resort, condotel, t?t c? Các d? án mà Ch? ??u t? này tri?n khai ,luôn ?em t?i cho khách hànggi?i pháp hoàn thi?n trong s? l?nh v?c BDS, C? s? h? t?ng, xây ?ô th?, v? l?i ???ng chân tr?i ? Các n?i mà h? di chuy?n qua. ???c nên l?p vô ??u Các 5 90, Công ty TNHH Ngôi Sao C?a D??ng ?ã kh?ng ??nh ???c uy tín qua vi?c tri?n khai th?ng l?i hàng lo?t Các d? án m?nh ? thành ph? HCM nh? qu?n 2, qu?n 9, qu?n 7, huy?n Bình chính t?i TP.HCM và nhi?u t?nh ra khác trên kh?p c? n??c trong vai tr? xây du l?ch bi?n. danh m?c ??u t? c?a Công ty TNHH Ngôi Sao C?a D??ng khá ?a d?ng V?i Nh?ng d? án khu ?ô th?, khu v?c ?ô th? t? phù h?p, kinh doanh, v?n phòng khách s?n 5 sao và b?nh vi?n qu?c ti?n. trên ?ây là Các thông tin v? Movenpick Resort Waverly Phú Qu?c vì VNREP c?p nh?t.

Movenpick Resort Waverly Phu QuocESCI Web of Science