Perfil de usuario/a

Lee Min

Biografía/Dirección

Ket qua xo so mien Bac thu 3 ngay 16/4/2019

 

K?t qu? XSMB ngày th? 3 s? xu?t hi?n nh?ng con s? nào? XSMB t3 hay ra nh?ng c?p s? nào? Hãy cùng tham kh?o d??i ?ây

K?t qu? x? s? ki?n thi?t mi?n B?c th? 3 ngày 16/4/2019

 

?? ng??i ch?i x? s? có th? d? dàng ch?n l?a nh?ng con s? ?ng ý nh?t c?a XSMB ngày th? 3 hôm nay, chúng tôi s? th?ng kê l?i x? s? mi?n B?c c?a ngày hôm qua ?? ng??i ch?i ti?n theo dõi.

 

Trên b?ng k?t qu? x? s? ki?n thi?t hôm qua ngày 15/4/2019 c?a x? s? mi?n B?c s? xu?t hi?n r?t nhi?u con s? và s? có t?t c? các gi?i nh? gi?i ??c bi?t, gi?i nh?t, gi?i nhì, gi?i ba, gi?i t?, gi?i 5, gi?i 6, gi?i 7 mà ng??i ch?i có th? theo dõi ???c nhanh chóng. Chúng tôi s? t??ng thu?t l?i KQXSMB c?a hôm qua ngày 15/4/2019 d??i ?ây K?t qu? x? s? mi?n B?c th? 3

 

K?t qu? x? s? mi?n B?c 15/4/2019

 

Hôm qua ngày 15/4/2019, k?t qu? x? s? mi?n B?c là nh? sau: Gi?i ??c bi?t là 43; gi?i nh?t là 38; gi?i nhì là các lô 77, 18; gi?i ba là các lô 06, 54, 21, 57, 73, 22; gi?i t? là 64, 13, 14, 47; gi?i n?m là 03, 02, 91, 65, 52, 07; gi?i sáu là 72, 02, 39; gi?i b?y là 24, 80, 16, 81.

K?t qu? x? s? ki?n thi?t mi?n B?c t?i link: X? s? Mi?n B?c th? 3

Ngoài th?ng kê k?t qu? hai s? cu?i c?a c?a XSMB hôm qua, ng??i ch?i còn khá quan tâm ??n k?t qu? 3 s? cu?i c?a KQXSMB ?? ch?n ra nh?ng con s? ?ng ý cho mình trong x? s? mi?n B?c ngày th? 3 hôm nay. V?y chúng tôi c?ng s? th?ng kê luôn 3 s? cu?i c?a KQXSMB ngày hôm qua ?? ng??i ch?i ti?n theo dõi ?? có th? ??a ra nh?ng con s? ?ng ý cho XSMB th? 3

 

Hôm qua ngày 15/4/2019, k?t qu? 3 s? cu?i c?a x? s? mi?n B?c là nh? sau: Gi?i ??c bi?t là 843; gi?i nh?t là 538; gi?i nhì là các lô 677, 518; gi?i ba là các lô 606, 454, 321, 557, 673, 622; gi?i t? là 964, 213, 314, 347; gi?i n?m là 403, 902, 291, 065, 652, 607; gi?i sáu là 272, 902, 839.

 

?i?m ??c bi?t c?a x? s? truy?n th?ng mi?n B?c th? 3

XSMB t3 hàng tu?n do t?nh Qu?ng Ninh quay th??ng. ?ây là m?i ngày mà ng??i ch?i x? s? nên ??u t? vào XSMB th3. Lý do r?t ??n gi?n vì XSMB th? 3 th??ng ra nh?ng k?t qu? h?t s?c d? ?oán, nó th??ng n?m trong b? s? c?u ??p XSMB ngày th? 3.

 

X? s? mi?n B?c ngày th? 3 thu hút ???c nhi?u ng??i ch?i tham gia

 

V?i nh?ng ng??i ch?i x? s? mi?n B?c lâu n?m ch?c ch?n s? bi?t ??n XSMB t3 hàng tu?n hay ra nh? th? này, ??y chính là lý do vì sao công ty x? s? ki?n thi?t mi?n B?c luôn có doanh thu v??t tr?i c?a XSMB th3.

K?t qu? x? s? truy?n th?ng mi?n B?c t?i link: xsmb thu 3